Thư viện đã bổ sung các tài liệu sau

Môn Chính trị

Tài liệu môn học Giáo dục Chính Trị dùng cho tất cả các ngành đào tạo hệ Trung cấp.

Tài liệu môn học Giáo dục Chính trị dùng cho tất cả các ngành đào hệ Cao đẳng.

Môn Pháp luật

Tài liệu Môn học Pháp luật – chương trình đào tạo trình độ Trung cấp

Tài liệu Môn học Pháp luật – chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng

Môn học Ngoại ngữ (Anh văn)

Tài liệu dạy học môn Tiếng Anh – Hệ Cao đẳng

Tài liệu dạy học môn Tiếng Anh – Hệ Trung cấp

Môn học Giáo dục thể chất

Tài liệu Môn học Giáo dục thể chất – chương trình đào tạo trình độ Trung cấp

Tài liệu Môn học Giáo dục thể chất – chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng

Môn học Tin học

Giáo trình Mô đun Tin học nâng cao – tài liệu tham khảo (Nguồn: BCTECH)

Tài liệu Môn học Tin học – chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng

Tài liệu Môn học Tin học – chương trình đào tạo trình độ Trung cấp

Môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh

Tài liệu Môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh, Hệ Cao đẳng

Tài liệu Môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh, Hệ Trung cấp