Sự cố nền móng công trình: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng, tuổi thọ và bảo trì công trình, phương pháp đánh giá sự suy giảm chất lượng và sự cố nền móng, kĩ thuật khảo sát chất lượng và sự cố công trình, vật liệu trong sửa chữa, sự cố nền móng tiêu biểu,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ