Phần 2 Ebook Kế toán thương mại – dịch vụ (Lý thuyết – bài tập – bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm) gồm có những nội dung chính sau: Chương 6 – Kế toán doanh nghiệp xây dựng, Chương 7 – Kế toán tài sản cố định, Chương 8 – Kế toán chi phí kinh doanh, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh, Chương 9 – Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp