Phần 1 ebook Kế toán thương mại – dịch vụ (Lý thuyết – bài tập – bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm) gồm nội dung 5 chương: Chương 1 – Tổng quan về doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, Chương 2 – Kế toán và các khoản tương đương tiền, Chương 3 – Kế toán hàng hóa mua bán trong nước, Chương 4 – Kế toán xuất nhập khẩu, Chương 5 – Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp