Giáo trình môn học Ứng dụng tin học trong kinh doanh là môn học chuyên ngành cho ngành Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 4 chương: Chương 1 – Giới thiệu chung về Microsoft Excel; chương 2 – Các vấn đề xử lý căn bản trong Excel; chương 3 – Các hàm trong MS Excel; chương 4 – Biểu đồ, lưu trữ và in ấn. Mời các bạn cùng tham khảo.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ