Giáo trình Tiện trục ngắn, trục bậc, truc dài l~10d, tiện lỗ – Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức biên soạn. Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng gia công các bài tập cơ bản trên máy tiện vạn năng.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)