Giáo trình Thực nghiệm quản trị mạng: Phần 2 là phần thực nghiệm quản trị môi trường mạng. Phần này gồm có 6 bài học với những nội dung chính sau: Quản trị máy chủ DNS, triển khai lan router, quản trị máy chủ DHCP, quản trị máy chủ Web và FTP, triển khai Remote Access, triển khai và quản lý Office Communications Server.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị mạng