Giáo trình thực hành sổ sách kế toán là tài liệu cần thiết cho học sinh sinh viên Khối ngành Kinh tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường. Nội dung giáo trình gồm 4 chương, được trình bày cụ thể như: Chứng từ kế toán; Hình thức nhật ký chung; Hình thức chứng từ ghi sổ; Báo cáo kế toán.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp