Giáo trình Thiết kế cầu: Phần 1 gồm 3 chương với những nội dung khái niệm chung về công trình cầu; cấu tạo các bộ phận của hệ mặt cầu; cơ sở thiết kế cầu theo tiêu chuẩn 22 TCN 272-05.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ