Giáo trình Tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Vốn cố định trong doanh nghiệp; Vốn lưu động trong doanh nghiệp; Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp;…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp