Giáo trình sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống Treo – Lái – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Mục tiêu của Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống treo lái là: Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại của các bộ phận hệ thống treo và khung, vỏ xe; Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận phận hệ thống treo và khung, vỏ xe; Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng chung và của các bộ phận hệ thống treo và khung, vỏ xe;…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô