Giáo trình Quản trị môi trường mạng: Phần 2 gồm có 4 bài với những nội dung chính sau: Bài 4 – quản trị tài nguyên chia sẻ, bài 5 – triển khai chính sách, bài 6 – quản lý lưu trữ và bảo mật dữ liệu, bài 7 – giám sát và duy trì hoạt động của server. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị mạng