Giáo trình Quản trị môi trường mạng: Phần 1 gồm có 3 bài với những nội dung chính sau: Bài 1 – tổng quan về windows server 2008; bài 2 – dịch vụ active directory; bài 3 – quản trị các đối tượng trong active directory. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị mạng