Giáo trình Quản trị lao động tiền lương cung cấp cho người học những kiến thức như: Công tác định mức lao động trong doanh nghiệp; Các chế độ tiền lương; Phụ cấp lương; Tiền thưởng; Quy chế trả lương;…Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ