Giáo trình Quản trị học cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị học; Thông tin và quyết định quản trị; Chức năng hoạch định; Chức năng tổ chức; Chức năng lãnh đạo; Chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp