Giáo trình Quản trị Hệ thống mail server và web server cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản; Kiểm soát quản lý Windows bằng Script (Windows Management Instrumentation – WMI Scripts); Viết kịch bản chạy trên các máy từ xa (scripting remote); Một số thủ thuật Scripts khác.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị mạng