Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh gồm 5 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản trong phân tích hoạt động kinh doanh, nội dung giáo trình gồm: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả sản xuất; Phân tích giá thành; Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ