Giáo trình Nguyên lý thống kê gồm 6 chương, cung cấp các kiến thức như: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; Điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế- xã hội và kinh doanh sản xuất- dịch vụ; Phân tổ tổng hợp và trình bày tai liệu điều tra thống kê về hiện tượng kinh tế – xã hội và kinh doanh – sản xuất dịch vụ; Các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế – xã hội và kinh doanh sản xuất – dịch vụ.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ