Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học – Giáo trình Nguyên lý thống kê – Tác giả Mai Văn Nam, NXB Văn hóa thông tin.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ