Giáo trình Nguyên lý kế toán gồm 7 chương cung cấp các kiến thức như: Tổng quan về nguyên lý kế toán; Bảng cân đối kế toán & báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp; Sổ kế toán – hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp