Giáo trình Nguyên lý kế toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất của hạch toán kế toán; Đối tượng và phương pháp của hạch toán kế toán; Hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán; Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp