Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại gồm 8 chương cung cấp các kiến thức như: Tổng quan về ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại; Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp; Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân; Chiết khấu chứng từ có giá; Cho thuê tài chính; Một số nghiệp vụ tín dụng khác.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp