Giáo trình gồm 11 bài như sau: Bài 1: Kiểm tra chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ, Bài 2: Kiểm tra chẩn đoán tình trạng kỹ thuật cơ cấu phân phối khí, Bài 3: Kiểm tra chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống bôi trơn và làm mát, Bài 4: Kiểm tra chẩn đoán hệ thống nhiên liệu, Bài 5: Kiểm tra chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống khởi động và đánh lửa, Bài 6: Kiểm tra chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ô tô, Bài 7: Kiểm tra chẩn đoán tình trạng kỹ thuật các trang thiết bị điện, Bài 8: …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ