Giáo trình Marketing cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của Marketing; Hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường Marketing; Nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường; Các quyết định về sản phẩm; Các quyết định về giá cả; Các quyết định về phân phối; Các quyết định về xúc tiến.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp