Giáo trình Luật kinh tế gồm 5 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Gồm các nội dung chính như: Tổng quan về pháp luật kinh tế; Quy chế pháp lý về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Các loại hình doanh nghiệp; Chế định pháp luật về hợp đồng; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh tế.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp