Giáo trình Kinh tế chính trị cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển kinh tế chính trị; Sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa; Tái sản xuất xã hội; Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong DN; Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở VN; Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp