Trong phần 1 giáo trình kiểm toán, người học đã tìm hiểu về đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, trong phần 2 này, người học sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống các phương pháp kiểm toán và trình tự các bước kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo .

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp