Nội dung giáo trình Kiểm toán trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về kiểm toán và kỹ năng phân tích các phần hành kế toán, các báo cáo kế toán, thực hiện công tác kiểm toán trong nội bộ doanh nghiệp. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 để biết thêm chi tiết.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp