Giáo trình Kế toán tài chính 1 – Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM biên soạn. Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Với các nội dung cơ bản như: Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp