Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và vật tư hàng hoá; Kế toán TSCĐ, XDCB và đầu tư tài chính dài hạn; Kế toán các khoản thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị HCSN; Kế toán các khoản thu và chi trong đơn vị HCSN; Báo cáo tài chính; Ứng dụng kế toán hành chính sự nghiệp trên phần mềm kế toán.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp