Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại; Kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản và thương mại dịch vụ; Báo cáo tài chính

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp