Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn; Kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước; Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ; Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp