Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan chung về kế toán doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn; Kế toán các khoản phải thu, ứng trước; Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp