Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu; Kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ, hàng hóa; Kế toán tài sản cố định; Kế toán các khoản đầu tư; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp