Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Nội dung Giáo trình bao gồm: Các khái niệm về hệ thống dung sai lắp ghép; Hệ thống dung sai lắp ghép; Dụng cụ đo thông dụng…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô