Giáo trình Điện tử cơ bản – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Mục tiêu của Giáo trình Điện tử cơ bản là Trình bày được các khái niệm, cấu tạo, kí hiệu, nguyên lí làm việc của các linh kiện điện tử và các mạch điện tử c bản sử dụng trên ô tô. Nhận dạng và đọc đúng trị số các linh kiện điện tử thụ động và tích cực. Sử dụng được sổ tay tra cứu linh kiện điện tử.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô