Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí gồm các nội dung chính sau: Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hệ thống phân phối khí; Mô tả đúng cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phân phối khí dùng trên động cơ; Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa sai hỏng của hệ thống phân phối khí.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô