Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa điện động cơ xăng (phần 2) – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn. Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Cảm biến trên động cơ phun xăng, các hệ thống khác trên động cơ xăng, hệ thống chẩn đoán ô tô.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô