Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa Cơ khí động cơ (phần 2) – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn.

Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa cơ khí động cơ – Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Hệ thống làm trơn, hệ thống làm mát – kiểm tra bảo đưỡng và sửa chữa, hệ thống nhiên liệu, hệ thống đánh lửa…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô