Tài liệu dạy học môn Tiếng Anh – Hệ Cao đẳng

Tài liệu Môn học Ngoại ngữ (Tiếng Anh) dùng cho tất cả các ngành đào tạo Hệ Cao đẳng, ban hành Kèm theo Công văn số 147/TCGDNN-ĐTCQ ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.