Tài liệu tham khảo Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu – Tập 2: Phần 2 – Tác giả PGS.TS. Đỗ Huy Giác, TS. Nguyễn Văn Tách, NXB Khoa học kỹ thuật,nguồn internet

Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu – Tập 2: Phần 2 gồm nội dung chương 11 đến chương 13 của giáo trình. Nội dung phần này trình bày các nội dung như: Tín hiệu và phổ của nó, mạch điện phi tuyến, nguyên lý biến đổi phổ của tín hiệu trong mạch phi tuyến.

Tài liệu tham khảo Giáo trình Quản trị doanh nghiệp – nguồn internet

Giáo trình gồm có những nội dung: Tổng quan về doanh nghiệp, quản trị chiến lược, kế hoạch điều hành sản xuất, quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, quản trị máy móc thiết bị trong doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, quản trị marketing, quản trị về vốn trong doanh nghiệp, quản […]