Tài liệu tham khảo Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu – Tập 1: Phần 1 – Tác giả PGS.TS. Đỗ Huy Giác, TS. Nguyễn Văn Tách, NXB Khoa học kỹ thuật,nguồn internet

Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu – Tập 1: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các khái niệm và định luật cơ bản của mạch điện, phương trình trạng thái của mạch điện, giải phương trình trạng thái của mạch khi các nguồn […]

Tài liệu tham khảo Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu – Tập 1: Phần 2 – Tác giả PGS.TS. Đỗ Huy Giác, TS. Nguyễn Văn Tách, NXB Khoa học kỹ thuật,nguồn internet

Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu – Tập 1: Phần 2 gồm nội dung chương 5 đến chương 7. Nội dung phần này trình bày ứng dụng phép biến đổi Laplace để phân tích mạch điện, phân tích mạch điện bằng phương pháp tích phân xếp chồng, mạch điện có tham số phân bố.